Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 (kod 43-300),
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-
Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000025731 (REGON 070458629, NIP 5470168863), wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki do złożenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r posiadanych dokumentów akcji w celu
ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze, w
godzinach od 8.00 do 15.00.